Kontakt »

 

Ønsker du at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne kan du finde os på denne side. Vedr. medlemsskab bedes du kontakte Elna eller Jakob.

 

 

Waidmannsheil

Medlem »

 

Vi gør opmærksom på, at der pt er 7 på venteliste som garanter for jagten.

 

 

 

 

Klovborg Jagtforening »

 

Formand: Elna Thomsen, Tlf: 75770040 mobil 23814175 Mail til: fdalthomsen@fiberpost.dk 
Næstformand: Erik Rosenbæk, Tlf: 75641759 mobil 30924429 Mail til: erik@rosenbaek.dk 
Kasserer: Jakob Magnussen, tlf: 75752519 mobil 61628773 Mail til: jakob@falk-magnussen.dk

Sekretær: Christian Riis Hansen, Tlf: 75641737 mobil 21309175 Mail til: hickory@dlgtele.dk
Øvrige:

Bente Thomassen, Tlf 75641737 Mail til: hickory@dlgtele.dk
Mona Friis, Tlf 60170724 Mail til: monafriis@gmail.com

Claus Pedersen, Tlf Mail til: nedervej59@gmail.com  

Du kan også sende en mail til jagt@klovborg-jagtforening.dk

 

 

 

Vedtægter

for

Klovborg Jagtforening

Lokalforening under

Danmarks Jægerforbund  (DJ)

 

 

§ 1. Navn og hjemsted

                                                                                                                       Foreningens navn er Klovborg Jagtforening.

                                                                                                           Stk. 2: Foreningens hjemsted er i Ikast-Brande kommune, kreds 2

 

§ 2.

Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

            Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter

            er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

Stk 2:  DJ. Hæfter ikke for foreningens forpligtelser

 

§ 3.

Formål og opgaver.

            Foreningens formål er at samle alle jægere inden for

            foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning

            til DJ´s formål.

 

§ 4.

Optagelse.

            Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

 

§ 5.

Ophør.

            Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig

            varsel til udgangen af december.

Stk. 2: Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent,

            efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse    

            med DJ´s vedtægter   § 37 – 43.

            Eksklusionen skal således for at få

            endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

Stk. 4: Medlems skabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens

            formue.

 

§6.

Kontingent og hæftelse.

            Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årlig kontingent.

Stk. 2: Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion

            for familie, junior og senior medlemmer samt for ekstra ordinære

            medlemmer.

Stk. 3: Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 7.

Ordinær generalforsamling.

            Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

            anliggende.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november

            måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være

            foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens

            afholdelse.

Stk. 3: Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ´s medlems

            Blad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst  14 dages

             Varsel

 

Stk. 4: Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af 2 stemmetællere

3.       Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden

sidste ordinære generalforsamling.

4.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab tilgodkendelse.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af formand eller kasserer.

7.       Valg af bestyrelses medlemmer.

8.       Valg af 1 suppleant.

9.       Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

10.   Evetuelt.

 

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling.

            Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen,

            når den finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer

            skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af,

            hvilken sager, der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring

            er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde

            ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.

            Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til

            medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

§ 9.

Afstemninger.

            Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af

            fremmødte medlemmer.

Stk. 2: Hvert medlem har en stemme.

Stk. 3: Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette,

            eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 4: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5: Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed,

            medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 6: Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3

            Af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

§ 10.

Bestyrelse.

            Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede

            ledelse af foreningen.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 3: Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

            Hvis kassereren afgår inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen

            sig med en ny kasserer indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5: Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

Stk. 6: Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 medlemmer

            af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne

            er til stede.

Stk. 8: Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

Stk. 9: Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af

            stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens –

            stemme afgørende.

 

§ 11.

Tegningsret.

            Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden,

            henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives

            til kassereren.

 

§12.

Formue og regnskab.

            Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller

            sikre værdipapirer.

Stk. 2: Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30 september.

§13.

Revision.

            De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jrf. § 7 stk 9,

            reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til

            opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssig

            og i overensstemmelse med de fastsatte retnings linjer.

Stk. 2: Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 3: Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

 

§14.

Sammenslutning.

            Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende

            medlemmers stemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger,

            der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage,

            at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ.

            Således at foreningens aktiver overtages af den fortsættende, fælles

            Lokalforening.

 

 

§ 15.

Opløsning.

            Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende

            medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger,

            der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage,

            at foreningen opløses.

Stk. 2: Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt -

            forvaltes af DJ. i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ. i

            foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede

            formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter

            femårsperiodens udløb DJ., som skal anvende den til naturbevarende

            formål.

 

 

§ 16

Ikrafttræden.

            Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den

            7. november 2013, træder i kraft, når de er

            Godkendt af DJ.

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af DJ´s hovedbestyrelse

Den                2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail til: jagt@klovborg-jagtforening.dk